Fundusze Europejskie

Kadra i jej zadania

Pracownicy Biblioteki Szkolnej 

 • mgr Regina Lewańska

"W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole."

Zadania nauczyciela bibliotekarza

 • w ramach pracy pedagogicznej:
  • sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • udzielanie porad przy wyborze lektury,
  • opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
  • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,
  • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,
  • dział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkółi bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi.
 • w ramach prac organizacyjno-technicznych:
  • udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,
  • informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
  • gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
  • sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
  • organizowanie, aktualizowaniei prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

Formy realizacji zadań nauczyciela bibliotekarza

 • specjalnie przygtowane lekcje biblioteczne,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • indywidulna praca z czytelnikiem,
 • codzienna obsługa czytelnika,
 • imprezy czytelnicze (konkursy, wystawy, inscenizajce).

 

do góry