Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Wyciąg ze Statutu

Wyciąg ze Statutu

Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary

Uczniowie mają prawo do:

1) poszanowania godności osobistej;
2) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi im wymaganiami;
3) jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce;
4) takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
5) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
6) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;
7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
8) indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach; 
9) swobodnego wyboru zajęć międzyklasowych i pozalekcyjnych w ramach oferty szkoły oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty;
10) korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowymi zajęciami w porozumieniu z dyrektorem lub nauczycielem;
11) indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna, materialna lub losowa ucznia;
12) uzyskiwania nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia.

Uczniowie mają obowiązek:

1) systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy;
2) nienaruszania godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,
3) nieutrudniania innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy,
4) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
5) noszenia właściwego i schludnego ubioru,
6) przestrzegania postanowień statutu oraz poleceń pracowników szkoły;
7) szczególnej dbałości o dobre imię i honor szkoły.

Uczniom nie wolno:

1) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren Szkoły ani posiadać alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) palić tytoniu oraz e-papierosów, pić alkoholu a także używać, użyczać i sprzedawać narkotyków, środków odurzających, dopalaczy zarówno w szkole jak i poza nią;
4) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
5) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych oraz nauczyciela;
7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych oraz innych nośników elektronicznych; w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły;
8) zapraszać obcych osób do Szkoły bez wiedzy Dyrektora.

do góry