Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Nagrody dla Uczniów

Nagrody dla Uczniów

Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą otrzymać, oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody:
1) pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wpisaną do dziennika;
2) pochwałę dyrektora wobec danego oddziału lub całej społeczności uczniowskiej;
3) dyplom lub nagrodę książkową;
4) list gratulacyjny do rodziców,
5) Tytuł „Wzorowy Absolwent”
6) Tytuł i statuetkę „Primus Inter Pares”
7) Tytuł i statuetkę „Najlepszy Sportowiec − Absolwent”

Wzorowy Absolwent

Tytuł „Wzorowy Absolwent” otrzymują absolwenci, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 4,75.

Primus Inter Pares

Tytuł i statuetkę „Primus Inter Pares” otrzymuje absolwent, który w czasie nauki w szkole wykazał się największymi sukcesami naukowymi, wybitnymi wynikami dydaktycznymi i wzorową postawą uczniowską.

Najlepszy Sportowiec − Absolwent

Tytuł i statuetkę „Najlepszy Sportowiec − Absolwent” otrzymuje uczeń, który podczas nauki w szkole wykazał się największymi sukcesami sportowymi i nienaganną postawą uczniowską. 

Uczeń, na wniosek organów szkoły, może również otrzymywać inne nagrody niż wymienione w statucie. Organ wnioskujący o nagrodę ustanawia tę nagrodę i określa regulamin jej przyznawania.

do góry