Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły.

W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

Cele i zadania świetlicy:

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.
 4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

Organizacja pracy świetlicy:

 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, którzy ze względu na czas pracy lub nauki ich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole.
 2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w maju każdego roku.
 3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zapisu dziecka do świetlicy ” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
 5. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
 6. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
do góry