Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna/Obowiązki Rodzica, Opiekuna

Obowiązki Rodzica, Opiekuna

  1. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u nauczyciela świetlicy dłuższe nieobecności dziecka, np. z powodu choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
  2. Nieusprawiedliwiona przez rodziców miesięczna nieobecność dziecka upoważnia wychowawcę świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy.
  3. Rodzice są zobowiązani pisemnie (przez e-dziennik) powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
  4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
  5. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
  6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.30 wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą poinformować komisariat policji.
  7. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej.
do góry