Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna/Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

  1. Dzieci zapisane do świetlicy porannej przyprowadzane są do sali świetlicowej osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły rano, a nie zgłosiło sie do świetlicy.
  3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
  4. Gdy dziecko odbierane jest ze świetlicy opiekun dziecka zgłasza ten fakt nauczycielowi tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz informuje z kim dziecko idzie do domu.
  5. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę dorosłą upoważnioną przez nich pisemnie.
  6. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
  7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym, potwierdzonym sms-em) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
  8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
  9. Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które ukończyły 7 r.ż mogą samodzielnie wracać do domu po zajęciach świetlicowych. Pisemną zgodę rodzice/prawni opiekunowie składają u nauczyciela świetlicy.
do góry