Fundusze Europejskie

Brak odbioru dziecka

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy
  2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane, wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
  3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
  4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka w ciągu godziny, informuje wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
  5. Wicedyrektor jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
  6. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów, dziecko przekazywane jest przez policję do najbliższej izby dziecka.
do góry