Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Rozwinąć skrzydła/Działalność stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Stowarzyszenie  „Rozwinąć skrzydła”
Siedziba: Oleśnica
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8
NIP: 911-19-30-942
e-mail:  

www.stowarzyszeniesp3.zosolesnica.pl

KRS

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 06.04.2007 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 06.04.2007
Numer KRS: 0000278293
Numer REGON: 020529788

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Nr konta bankowego: 30 9584 0008 2001 0013 8224 0001

Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” stawia sobie za cel:

 • wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży;
 • promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej, muzycznej) ;
 • propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego;
 • działalność charytatywną na rzecz środowiska;
 • integrację środowiska;
 • promowanie działalności turystycznej, sportowej;
 • pomoc psychologiczną i socjalną w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży;
 • poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości;
 • pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej;
 • wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży zaniedbanej środowiskowo;
 • integrację młodzieży w ramach unii europejskiej;
 • pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych.

Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez:

 • aktywne pozyskiwanie darowizn;
 • współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 3 w im. Podróżników i Odkrywców Polskich Oleśnicy, administracją rządową i samorządową, organizacjami działającymi na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i kultury oraz środowiskami szkolnymi;
 • organizowanie działalności szkoleniowej w formie: szkoleń, warsztatów, plenerów, zawodów sportowych, konfrontacji, koncertów, konkursów, kursów i konferencji;
 • organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich Oleśnicy ;
 • organizację zajęć psychologiczno- terapeutycznych;
 • działalność wydawniczą, promując twórczość literacką i plastyczną młodzieży, prezentując osiągnięcia teatralne i inną działalność statutową Stowarzyszenia;
 • organizowanie bądź współudział w organizowaniu lokalnych imprez,
 • fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej;
 • fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej;
 • promowanie form działalności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich Oleśnicy;
 • organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami;
 • organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe, integracyjne, inne..);
 • gromadzenie środków na działalność stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych – składki członkowskie;
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
do góry