Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Oddział przedszkolny/Prawa i obowiązki rodziców oddziału przedszkolnego

Prawa i obowiązki rodziców oddziału przedszkolnego

Rodzice mają prawo do:

  1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym;
  2. wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 ustawy;
  3. rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzic zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
  2. współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych funkcjonowaniem w oddziale przedszkolnym;
  3. punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;
  4. informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;
  5. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.

Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają
własnoręcznym podpisem.

do góry