Erasmus+

Scenariusze lekcji Erasmus+
Konkursy Erasmus+
Filmiki video z realizacji działań projektu Erasmus+
Podejmowane działania w ramach projektu Erasmus+

Erasmus + „Under the Same European Sky”

Materiały z projektu „Under the Same European Sky

Logo projektu zaprojektowane przez Julię Leszczyńską.

Główne cele i założenia projektowe:

Celem strategicznym projektu  jest wyrównywanie szans młodzieży defaworyzowanej znajdującej  się  w niekorzystnej  sytuacji  spowodowanej niepełnosprawnością lub dysfunkcjami poprzez podjęcie działań sprzyjających likwidacji przeszkód i stereotypów związanych z postrzeganiem dysfunkcji rozwojowych młodzieży. Uwrażliwienie młodzieży na wielojęzyczność i uwypuklenie znajomości języków obcych jako kluczowej umiejętności pozwalającej na lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości. Upowszechnienie mobilności wśród młodzieży szczególnie tej z dysfunkcjami pozwalające na przekroczenie barier komunikacyjnych zarówno w aspekcie transportowym jak i informacyjnym. Ponadto zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie między instytucjonalnej współpracy partnerskiej. Realizacja wybranego projektu ułatwi młodzieży niepełnosprawnej pokonanie przeszkód na drodze do zdobywania wiedzy, zapobiegnie wykluczaniu społecznemu, uświadomi społeczności szkolnej, a także rodzicom i opiekunom potrzeby edukacyjne ich dzieci, będzie sprzyjać upowszechnianiu multikulturowego wykształcenia, a także zmniejszy obojętność i bezradność społeczną.

Cele szczegółowe projektu:

 • podniesienie świadomości potrzeby uczenia się języków obcych
 • dostarczanie bodźców motywujących młodzież do nauki języków obcych,
 • promowanie komunikacji poprzez język migowy, wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie,
 • kreowanie właściwego stosunku do języka migowego oraz niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym,
 • rozwijanie umiejętności postrzegania perspektywy globalnej poprzez analizowanie bieżących problemów świata związanych z niepełnosprawnością,
 • pomoc osobom z wadą słuchu w przystosowaniu do życia we współczesnym świecie,
 • wzbudzenie empatii uczniów wobec odmienności oraz osób z dysfunkcjami,
 • doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i motywowanie uczniów do podejmowania inicjatywy w działaniu,
 • wspieranie kompetencji medialnych i rozwijanie umiejętności komunikowania się i wymiany informacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie (również w środowisku międzynarodowym),
 • realizowanie elementów nauki przez zabawę poprzez współpracę z rówieśnikami reprezentującymi inną kulturę narodową,
 • nawiązanie więzi pomiędzy partnerami, wymiana doświadczeń zarówno uczniów jak i nauczycieli,
 • kształtowanie świadomości i tożsamości oraz wartości narodowych wśród uczniów,
 • przełamywanie i likwidowanie stereotypów kulturowych oraz tych związanych z niepełnosprawnością
 • zaangażowanie rodziców uczniów, instytucji i władz lokalnych w realizację projektu poprzez cykliczne spotkania, prezentacje interaktywne oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć,
 • rozpowszechnianie wiadomości dotyczących projektu, powstałych efektów końcowych z wykorzystaniem mediów lokalnych celem stworzenia perspektywy współpracy społeczności szkolnej i lokalnej w przyszłości,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych, programowych

 

Więcej informacji na: Under the Same European Sky

Strona projektu eTwinning na Twin Space